Foto som viser en person som holder buksen oppe ovenfor kneet, mens hen får bandasje rundt kneet av en annen person. Foto.

Fakta om skader og ulykker

Skader og ulykker er en samfunnsutfordring som fører til lidelse og reduserer livskvaliteten for de som rammes, og krever store ressurser fra helsesektoren. Men det er en utfordring vi kan gjøre noe med. Skader kan forebygges!

Vi rammes av ulykker i alle aldre, ofte etter kjente mønster. Barn og eldre skader seg oftere enn andre. De fleste skadene er ikke livstruende eller alvorlige. Likevel søker 660.000 nordmenn medisinsk behandling hvert år. Nærmere 300.000 av disse behandles på sykehus, resten i primærhelsetjenesten. Hele 12 % av alle døgnopphold på norske sykehus skyldes skader etter ulykker.

Hvert år mister 2.000* personer livet som følge av ulykker. Vi leser mest om trafikk- og brannulykker, men de fleste ulykker, mer enn 30 %, skjer i og utenfor boligene våre. Fallulykker er vanlige i alle aldre. Ser vi på gjennomsnittstall for de siste 10 år er det cirka 115 dødsfall i trafikken, 40 i brann og 90-100 personer som drukner hvert år.

Store tall

 • Hver dag søker 1.800 legebehandling for ulykker
 • Hver dag mister 5-6 personer livet som følge av ulike ulykker, inklusive overdoser.
 • Hvert år får ca. 45 000 varige mén etter ulykker. Rundt halvparten får ulik grad av funksjonshemming.
 • Ulykker og selvmord er viktigste dødsårsak for personer under 45 år.
 • Ulykker er årsak til ett av fire dødsfall blant menn under 25 år.
 • Ulykker er årsak til en tredjedel av alle dødsfall blant barn i alderen 1–14 år.

Store forskjeller

 • Gutter og menn er mer utsatt for ulykker enn kvinner opp til ca. 50 årsalderen.
 • Kjønnsforskjellen er størst blant voksne i aldersgruppen 25 – 34 år.
 • Hvert år blir nær 10 % av alle over 65 år skadd. 80 – 90 % av skadene skjer etter fall.
 • Det skjer flest ulykker i aldersgruppen 10 – 20 år, samt over 80 år.

Store kostnader

 • Hvert år koster skader samfunnet over 100 milliarder i behandling.
 • Hvert år koster hoftebrudd alene samfunnet (kommuner og stat) rundt seks milliarder kroner.
 • Tall fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at skader i hjem- og fritidssektoren koster samfunnet over 210 milliarder per år, hvis vi regner med tapt arbeidsfortjeneste og andre kostnader som er involvert.

Rapporten Personskadedata 2021 presenterer hovedtrekk for skader rapportert til Nasjonalt pasientregister 2021.

*Noen oversikter oppgir ca. 2500, definert som ’voldsomme dødsfall’, som også inkluderer selvmord. Selvpåførte skader regnes ikke som ulykkesskader (utilsiktede skader).

Kilder: Helsedirektoratet; Folkehelseinstituttet; Norsk pasientskaderegister.
(Bildet øverst på denne siden er fra Unsplash)

Ønsker du flere tall, mer informasjon eller kommentarer til statistikken? Ta kontakt med oss.

Se hvor mange ulykker som skjer i din kommune

Vi har brukt nasjonale tall til å lage to barometre som kan fortelle oss noe om ulykker i hver enkelt kommune. Skadebarometeret anslår hvor mange ulykker som skjer og hvor de inntreffer. Fallbarometeret forteller oss hvor mange hoftebrudd som skjer i hver enkelt kommune, og kostnadene for samfunnet og kommunen.

Illustrasjon, en katt som faller fra stige

Hjem- og fritidsulykker

De fleste skader og ulykker skjer i og utenfor våre boliger og på fritiden. Det er disse ulykkene vi er mest opptatt av å forebygge.

Illustrasjon som viser to barn på en dumpe og en ung person som står på skateboard. Foto.

Barn

De fleste ulykkene blant barn og unge skjer i hjemmet, og under idretts- og fritidsaktiviteter.

Les mer

Eldre

De fleste skadene blant eldre skjer i og rundt hjemmet, og fall er den vanligste skadeårsaken.

Les mer

Drukning

Forebygging av drukning er ett av de prioriterte innsatsområdene til Skadeforebyggende forum.

Les mer

Brann

Brann er en av de vanligste, og farligste ulykkesårsakene i hjemmet.

Les mer

Bolig

Vi skader oss hele tiden. Barn og ungdom. Voksne og eldre.

Les mer

Skadestatistikk

Her finner du eksterne lenker til ulike sider med statistikk innenfor skadefeltet.

Kommunehelsa statistikkbank (FHI)

Trafikk

Statens vegvesen
Veitrafikkulykker med personskader fra SSB
Trafikkulykkesregisteret

Brann

DSB sin statistikk over branner, ulykker, og andre uønskede hendelser innenfor samfunnssikkerhet

Drukning / Ulykker på sjøen

Redningsselskapet
Sjøfartsdirektoratet

Arbeidsulykker

Arbeidstilsynet
STAMI

Skadetall fra forsikringsnæringen

Finans Norge

Dødsårsaksregisteret

Folkehelseinstituttet

Personskader

Norsk Pasientregister (NPR)
Skader og ulykker i Oslo kommune

Personskader i Europa

European Injury Data Base (EU-IDB): data analysis 2020 (PDF)

Fritid

Klatreulykker

Kjenner du til andre skaderegistre som vi burde lenke til?
Send oss tips på post@skafor.org.