Kriminalitetsforebyggende arbeid

Kriminalitet er en alvorlig samfunnsutfordring som skaper utrygghet og påfører fellesskapet store kostnader. Ved å satse på forebygging investerer vi i en bedre fremtid for samfunnet.

Hva kan kommunen din gjøre?

Å finne ut av årsakene til kriminalitet er avgjørende for hvilke tiltak som bør settes til verks for å forebygge. Tall fra politiets straffesaksregister STRASAK gir informasjon om de lokale kriminalitetsutfordringene i den enkelte kommune, og kan være et godt sted å starte for å få innsikt i utfordringsbildet.

For barn og unge

Natteravnene er organiserte grupper med voksne over 18 år i byer og tettsteder. Natteravnenes tilstedeværelse i lokalmiljøet bidrar til å redusere vold, hærverk og kriminelle handlinger.

MOT er et holdningsskapende program for å forebygge sosiale samfunnsproblemer, til bruk i barnehagen, skolen eller lokalsamfunnet. Intensjonen er å skape holdninger om at det er lov til å bry seg og lov til å si nei.

Ruskontrakt er et frivillig tilbud til unge mellom 15 og 18 år som er anmeldt for bruk og besittelse av ulovlige rusmidler. De må forplikte seg til å holde seg unna rusmidler, og følges opp med urinprøver og samtaler med ruskonsulent eller helsesøster.

For eldre

Vern for eldre har utviklet et e-læringsprogram for å øke kunnskapen om overgrep mot eldre.

For nærmiljøet

Trygghetsvandring er en metode for å skape gode og levende lokalsamfunn utviklet av Skafor. Formålet er å kartlegge farer for skader og uhell i nærmiljøet.

Barnetråkk er et digitalt verktøy som lar barn fortelle hvordan de bruker stedet der de bor, hvor de liker å oppholde seg og hva de ikke liker eller er engstelig for i nærmiljøet.

På nettsidene til Konfliktrådet finnes en omfattende veileder til lokalt kriminalitetsforebyggende arbeid etter SLT-modellen.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har veiledere og håndbøker om forebygging av vold i nære relasjoner.