En dame står på et podie foran en talerstol og snakker ut mot et publikum. I bakgrunnen ser vi tre islandske flagg og tittelen: EU Safety 2023.

EU Safety samlet skadeforebyggere fra hele Europa

160 forskere, praktikere, representanter fra næringsliv og frivillighet var samlet til to dager med konferanse på Island om forebygging av skader og ulykker, og sikkerhetstenking.

Konferansen ble arrangert av Eurosafe i samarbeid med den Islandske organisasjonen Icelandic association for search, rescue and injury prevention (ICE-SAR). De jobber i hovedsak med søk og redning, men har i den senere tid utvidet sin virksomhet til å også gjelde skadeforebygging.

Det var to dager med fem plenumssesjoner og 78 korte innlegg som handlet om forskning og tiltak som er gjort i Europa. Konferansen ble åpnet av Islands president Gudni Jóhannesson og helseminister Willum Thor Thórsson, som begge understreket betydningen av å forebygge skader – og at samarbeid er en forutsetning for å kunne gjøre samfunnet tryggere.

To menn ser utover en sal. Den ene er mer i forgrunnen enn den andre. Den fremste mannen er nesten skallet, begge har på seg slips, skjorte og jakke. Den fremste mannen er Islands president.

Islands president ønsker velkommen.

Samarbeid er nøkkelen

Flere av foredragsholderne trakk også frem hvordan skadeforebygging er noe som må samarbeides om mellom mange ulike sektorer. Vi hørte bl.a. fra dr. Sólveig Thórvaldsdottir i ICE-SAR som snakket om at et samfunnsmål er at mennesker skal være trygge i egne hjem. For å få til dette må et vell av ulike sektorer samarbeide. Det handler bl.a. om hvor og hvordan man bygger, hva bygningseier gjør og hva den som bruker bygningen gjør, og til syvende og sist hva politikerne bestemmer.

På Island er man kjent med at naturens krefter kan være sterke. Med klimaendringer blir dette perspektivet også viktig mange andre steder, og man må vurdere nøye hvor det er trygt å bygge nye boliger.

Finland var godt representert på konferansen. De fortalte bl.a. om den finske regjeringens målsetting om å redusere hjem og fritidsulykker med 25 % innen 2030, og hvordan man går fram for å nå dette ambisiøse målet. Strategien bygger på samarbeid rundt 89 målrettede tiltak for ulike aldersgrupper.

Finske Røde Kors fortalte om hvordan de samarbeider med 12 ulike aktører i et nettverk for ulykkesforebyggende arbeid. Sammen lager de kampanjemateriell, organiserer frivillig arbeid og driver med opplysningsarbeid.

Skafors internasjonale oppdrag

Et av Skafors oppdrag er å delta i det internasjonale arbeidet, og medvirke til økt internasjonl kontakt- og erfaringsutveksling. Derfor er konferanser som denne svært viktige for oss. Her kan vi bli kjent med forskere, aktuell forskning, prosjekter og tiltak.

Som styremedlem i Eurosafe har Skafors daglige leder Eva Vaagland deltatt i planleggingen av konferansen, lest og vurdert abstracts, ledet flere sesjoner, i tillegg til å presentere Skafors arbeid med fredag trettende.

-Det gir viktige muligheter til å komme tett på arbeidet som gjøres andre steder, og det gir oss nyttige kontakter, sier Eva og legger til at det er svært inspirerende å møte skadeforebyggere fra hele Europa. Vi vil bruke innsikt og kontakter i kommende kaffeprater og temaseminarer.

Skafors to ansatte ser mot kameraet. Til venstre er en kvinne med brunt hår til litt under skuldrene og briller. Til høyre er en kvinne med blondt hår samlet i en hestehale. De ser rett inn i kameraet.

F.v.: Eva Vaagland og Tina Hveem Vislie i Skafor

Barnesikkerhet var høyt på agendaen

Vi hørte fra en Islandsk sikkerhetsekspert, Herdis Storgaard, som representerte ANEC (EUs organ for produktsikkerhet). Herdis har jobbet med trygg spedbarnssøvn i en årrekke, og har vært med å skrive ANEC sin rapport «Investigating Safe Sleeping Conditions for children». Hun kunne bl.a. fortelle at de ser med stor usikkerhet på produkter som «baby nests», da disse har ført til flere dødsfall i USA. Av den grunn er det nå ulovlig å selge slike «baby nests» i USA, mens de fortsatt selges i store antall i Europa.

EU er generelt bekymret for produktsikkerhet og da særlig for leker. De presenterte sitt prosjekt «Safe or fake», som handler om å lære barn hvordan man kan se hvilke leker som er falske.

Trampolineulykker er relevant i hele Europa. I Østerrike har de bl.a. tall på at trampoliner skyldes 10 000 sykehusinnleggelser per år for barn mellom 0-14 år. De viktigste årsakene til skader var flere på trampolinen om gangen og rebound-effekten det gir. I Nederland har det vist seg at for de mellom 12 og 15 år var den viktigste årsaken til trampolineskader at de prøvde å gjøre triks.

Sveits har en pågående kampanje som heter Ouups!, som kun handler om å forebygge barneulykker. De lager bl.a. små bøker som deles ut til nybakte foreldre, og sender brosjyrer hjem til en stor andel av førstegangsforeldre i hele landet. De deler også ut en gratis bitering med en tilleggsfunksjon: biteringen har et hull i midten som gjør at foreldre kan sjekke om små gjenstander innebærer en kvelningsrisiko.

I Romania har de laget en gratis app som gir grundig informasjon om sikring av barn i bil. Informasjonen kan også tilpasses alderen til barnet, og du kan velge å få push-varsler når barnet ditt når en ny alder og kanskje må ha noen endre sikringstiltak i bil. Innholdet i appen finnes også på engelsk.

I Skottland har de fått laget en nydelig brosjyre om farer i hjemmet for både eldre og barn. En forsker fortalte om kjønnsforskjeller for skiulykker i Europa, en annen om førstehjelpsprosjekt i Portugal og fra Nederland lærte vi mer om psykologien bak atferdsendringer.

 

Skadedata på europeisk nivå

Eurosafe har i mange år arbeidet med å hente inn skadedata fra hele Europa for å kunne lage oversikter over det samlede skadebildet i Europa og samtidig kunne peke på trender og utvikling. EU-IDB (Den europeiske skadedatabasen) blir brukt som grunnlag til flere interessante studier.

EU-IDB gir jevnlig ut rapporter. Den siste rapporten kom i 2023 og har analysert tall fra 2020. Den slår bl.a. fast at mer enn 44 % av alle skadde som legges inn på sykehus har skadet seg ved fall. Her kan du laste ned hele rapporten: European Injury Data Base (EU-IDB): data analysis 2020. Skafor deltar i arbeidet med Johan Lund som kontaktperson.

 

 

Her kan du se nettsiden til arrangementet EU Safety 2023.

 

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om forskning, tiltak og prosjekter som skjer rundt i Europa, eller har spørsmål om noe av det som nevnes i denne artikkelen. E-post: post@skafor.org.