Trygghetsvandring

For et tryggere, triveligere og mer tilgjengelig nærmiljø.
En trygghetsvandring er et tiltak som samler og engasjerer mennesker til innsats for lokalmiljøet. Gruppen ser på et utvalgt område, noterer forbedringsmuligheter, farer og risikoforhold og foreslår mulige løsninger.

Det er samfunnsutvikling i praksis. Målet er å skape et nærmiljø som oppleves som trygt og tilgjengelig og å forebygge skader og ulykker. Det handler om samspill og samhandling. Ulike grupper kan ha ulike ønsker og prioriteringer. På en trygghetsvandring kan man diskutere og drøfte alternativ.

Hvorfor?

Vi ønsker alle å ha et trygt og trivelig nærmiljø, men det kommer ikke av seg selv. Som beboere må vi alle ta ansvar og samarbeide om å skape det nabolaget vi ønsker oss. Trygghetsvandring er en enkel og effektiv metode i dette arbeidet.

Beboerne i et område sitter på verdifull og unik kunnskap om sitt nærmiljø. Trygghetsvandringer utnytter denne kunnskapen til å skape reelle forbedringer. Med en trygghetsvandring kan du også bli bedre kjent med naboene og styrke samholdet i nabolaget. Det vil bidra til økt trygghet. Og det koster lite eller ingenting – annet enn tid.

Hvem?

Hvem som helst kan sette i gang en trygghetsvandring. Det kan være kommunen som inviterer frivillige til å gjennomføre en vandring i et område som de ønsker skal utbedres. Eller den kan startes av det lokale idrettslaget, bydelen, politiet eller ildsjeler som brenner for et godt nærmiljø.

Trygghetsvandringer skaper forventninger. Kommuner eller andre aktører som tar initiativ til en vandring må være beredt til å følge opp med tiltak og innsats. Trygghetsvandringer kan også være en måte å legge press på andre – kommunen, politiet, vegvesenet eller flere – for å gjennomføre tiltak.

Brosjyre – Trygghetsvandring (pdf)

Trygghetsvandring i fire trinn

En trygghetsvandring bør gjennomføres med en tydelig plan, fra start til konklusjon. Til slutt bør deltagerne få vite hva innsatsen deres fører til av endringer.

Trinn 1: Planlegge

  • Trygghetsvandringen må følge en plan, med mål for vandringen, oversikt over områdene som skal dekkes, samt en tidsplan. Deretter kommer det praktiske med å rekruttere deltakere og avtale møteplass. Vi anbefaler å utnevne en leder som kan styre trygghetsvandringen fra start til slutt, være kontaktperson og sørge for at funnene blir notert, rapportert og tatt riktig hånd om for å få fjernet potensielle farer.

Trinn 2: Vandre

  • Hvis det er mange deltakere bør de deles opp i mindre grupper. Før selve vandringen starter skal gruppene diskutere om det er spesielle steder i området de vil se nærmere se på – i tillegg til de forhåndsdefinerte.
    Det er en fordel om gruppene er bredt sammensatt for å få frem ulike synspunkter, men de bør ikke være større enn at hele gruppen kan samarbeide og diskutere funnene i fellesskap. Under selve vandringen går gruppene gjennom områdene som skal undersøkes, diskuterer og noterer ned risikofaktorer og andre forhold. Alle meninger teller, derfor er det viktig at alle deltar og slipper til i diskusjonene.

Trinn 3: Diskutere

  • Etter vandringen samles alle for å diskutere inntrykk og opplevelser. Har deltakerne ulike syn på de forskjellige områdene? Avhenger synspunktene av alder eller andre demografiske forskjeller?
    Denne samlingen er en arena for deling og kartlegging av alle behov, synspunkter og forslag til løsninger. Lederen for trygghetsvandringen leder møtet og sørger for at alle innspill blir notert.

Trinn 4: Rydde og rapportere

  • På et senere tidspunkt, men ikke senere enn at befaringen er friskt i minne, skal deltakerne samles for å diskutere funnene og løsninger på dem. Konklusjonene bør sammenfattes i en anbefaling med aktuelle tiltak, på kort og lang sikt. Konklusjonen overleveres til de som har bestilt vandringen. Dersom vandringen er gjort på privat initiativ for å øve press på andre, bør det lages en plan som beskriver hvem som skal følge opp de enkelte punktene, og når.

Det er viktig å minne deltakerne om hvilke forventninger de kan ha til tiltak og forbedringer etter vandringen. Her kan det også være klokt å være tydelig på forhold det ikke er aktuelt å gjøre noe med. Det er også viktig at deltakerne får informasjon om tiltak som blir gjort etter vandringen, slik at de kan se resultater av innsatsen.

Brosjyre – Trygghetsvandring (pdf)