Trygge lokalsamfunn – temahefte

Her kan du bli kjent med metoden som brukes av bydeler, kommuner og fylker. Målet er å forebygge skader og ulykker. Trygge lokalsamfunn setter oppgaver innenfor sikkerhet og folkehelse inn i en samlet helhet.

Modell, metode og nettverk

Trygge lokalsamfunn er en modell, en metode og et nettverk. Den styrker folkehelsearbeidet, øker hverdagssikkerheten og vil redusere antallet skadde. Den kan brukes til kommunens skadeforebyggende arbeid generelt eller til utvalgte områder. Drukningsforebygging, forebygging av fallulykker hos eldre, brannsikkerhet hos risikoutsatte grupper og oppfølgning av ungdommer med psykiske lidelser er eksempler på områder som krever samarbeid på tvers av sektorer.

Metoden omfatter åtte trinn og bygger på eksisterende praksis i kommunal forvaltning. Nettverket møtes jevnlig til inspirasjon, faglig oppdatering, erfaringsutveksling og drøfting av tiltak. Arbeidet bygger på et livsløpsperspektiv, bred medvirkning og samarbeid på tvers av sektorer og virksomheter.

En oppskrift for et tryggere lokalsamfunn

I temaheftet presenterer vi modellens åtte trinn, arbeidsområder og nasjonale samarbeidspartnere, muligheten for å søke om sertifisering og et årshjul med forslag til tiltak og aktiviteter til ulike tider på året.

Temaheftet kan du laste ned her, eller bestille gratis i trykt versjon fra post@skafor.org