-Min vakt innebærer at alle barn er mine barn

For brannsjefen Roger Egeli handler forebygging om at hvert enkelt menneske er unikt, og at innsatsen ytes fra fødsel til død. Med over 31 års erfaring fra forsvaret, kommuner og direktorat kan innbyggerne i Sirdal være trygge på at brannsjefen tar jobben sin på alvor.

Stilling og arbeidssted?

Månedens risikorydder er brannsjef ved Sirdal brann og redning.

Hva er din bakgrunn?

-Det formelle grunnlaget for å ha stillingen som brannsjef er gjennomført utdannelse ved Norges brannskole, nå Brann- og redningsskolen. Det å ha ledet en forebyggende avdeling i brannvesen før, og vært ansatt ved Norges brannskole, gir grunnlag for en helhetlig oversikt som hjelper når det skal prioriteres og behandles saker i kommunen.

Jeg har også jobbet i 17 år i forsvaret og 14 år i kommuner og direktorat. Dette har gitt en forståelse for hvordan staten og kommuner fungerer sammen.

Hvorfor er forebyggende arbeid viktig for deg?

-Jeg pleier å si at min vakt innebærer at alle barn er mine barn, alle ungdommer er mine ungdommer, alle voksne mine søsken og de eldre mine foreldre eller besteforeldre. Det gir et viktig perspektiv, nærhet, definerer hvem jeg arbeider for og viser samtidig at alt kan skje.

Forebygging er for meg at vi må arbeide for at hendelser ikke skal inntreffe. Men samtidig bygge beredskap som kan handle aktivt for å verne liv og helse, miljø og materielle verdier når det er nødvendig.

Forebygging handler også om at hvert enkelt menneske og liv er unikt, og at vi kan yte innsats fra før fødsel til etter død. Fra ulike vinklinger og metoder gjør mange en privat eller arbeidsrelatert innsats, i foreninger og klubber, for å forebygge fra skader og ulykker hver dag.

Bilde av bamse som holder skilt som sier "Ingen er bare det du ser"

Når vi relaterer til mennesker er det alltid mer å ta hensyn til enn hva vi ser ved første øyekast – også i det skadeforebyggende arbeidet. Foto: Roger Egeli.

Hvordan jobber du for å redusere skader og ulykker?

-Rent faglig arbeider vi med å kartlegge og sette inn tiltak som kan begrense sannsynlighet og konsekvenser av skader og ulykker.

I 2022 har brannsjefen blant annet rettet oppmerksomheten mot:

  • 2000 ildsteder på fritidseiendommer i kommunen som aldri hadde fått feiing eller branntilsyn får nå tjenesten levert. Å bruke brannforebyggeren aktivt er svært gunstig. Faren for brann reduseres direkte rent teknisk i pipa, samtidig som bevissthet på risiko i hele bygningen økes gjennom en kontroll og samtale.
  • Tilpasse nasjonale kampanjer om forebygging av skader, ulykker og brannsikkerhet ved lokale arrangementer og i direkte dialog med helse, omsorg, driftspersonell i kommunen.
  • For skolene er det satset på «Brannvesenets julekalender» i desember som er et godt prosjekt bearbeidet nasjonalt over mange år.

Brannsjefen arbeider mye mot administrasjonen slik at kommunedirektøren har grunnlag for å gjøre prioriteringer og ta kunnskapsbaserte beslutninger. Kommunedirektøren fremmer innstilling til politikere som grunnlag for beslutninger som direkte berører liv og helse. Det er veldig viktig at dette nivået er kompetent.

Vi har satset på forebyggende aktiviteter ved at brannforebyggere og brannsjef møter mennesker på sosiale arenaer i kommunen gjennom året og er mye i felt. Vi arbeider for å være synlige og treffe mennesker der de er. I møter trekker vi inn forebygging av skader og ulykker, for dette øker også brannsikkerheten for den enkelte.

Har du selv vært i en ulykke, som kunne vært forebygget?

-Da jeg skulle få besøk av brannforebyggeren for feiing og tilsyn da barna var små, ble jeg så opptatt med ham av jeg glemte det som stod på stekeovnen. Da brannforebyggeren gikk etter et faglig og hyggelig besøk var gryta kokt tom. Smokkene til barna var en smeltet, kokende masse.

Det var bare å montere komfyrvakt. Det er fort gjort å miste konsentrasjonen i alt som kan skje i en hyggelig og hektisk hverdag, og det er en rask sak å montere.

660 000 mennesker trenger legebehandling som følge av en skade eller ulykker hvert år, det koster samfunnet over 200 milliarder kroner. Hva ville du prioritert hvis du fikk en stor sum penger til å forebygge skader og ulykker?
-Lokalpolitikere er beslutningstakere. Det er snart lokalvalg og de som ønsker å bli lokale beslutningstakere fra neste høst skriver sine program nå. Ressurser bør sikre at det i 2023 arbeides mye mer med sterke lokalsamfunn som forebygger skader og ulykker, og at lokalpolitikere får opplæring i hva det vil si.

Kommuner prioriterer sjelden opplæring av ordførere slik at de vet hvordan de kan arbeide de neste fire årene for den enkelte innbygger sin sikkerhet og trygghet. Statsforvalteren er et embete som en ny og uerfaren ordfører gjerne lytter til. Ved dedikerte midler kunne statsforvalteren gjennomført obligatorisk opplæring av ordførere for å sette et nasjonalt søkelys på kommunal beredskap og ved det, forebygge skader og ulykker i det daglige, lokalt i kommunene.

Hva er ditt beste råd for skadeforebygging i hverdagen?

-De fleste hendelser skjer der det er mennesker i umiddelbar nærhet. Snakk om at varsling, og det å be om hjelp, ikke er flaut eller dumt!

Tidlig varsling gir mulighet til å varsle nødetater, handle, sikre at skader ikke forverres og hendelser blir unødvendig store, og evakuering av menneske kan startes tidlig. Det kan redde liv og forebygge store materielle skader.

Sikre at barna hjemme kan det de skal om skadeforebygging. Det bevisstgjør også deg som ansvarlig voksen. LYTT til hva barna bidrar med i samtalen om skadeforebygging hjemme!

Hva er ditt beste tips for en trygg desember og høytid?

-Jeg oppfordrer alle til å følge ladereglene, men også til å plassere røykvarsler i rom innendørs hvor man f.eks. lader el-sparkesykler, droner og radiostyrte biler.

Ta kjøkkenpraten om risiko i hjemmet og på arbeidsplassen. Gjør tiltak for å redusere risikoen ved å iverksette:

  • Tiltak i bygget (røykvarsler, avtalt oppmøtested, egen mobil som «hustelefon»)
  • Kompetansehevende tiltak (samtaler og øvelser for varsling ved fall, kunnskap om rømningsveier, samarbeid med naboer ved hendelser)