Etterpåklokskap er den mest eksakte vitenskap i Norge
(Per Jarle Hellevik)

Vedtekter

Vedtektene for Skadeforebyggende forum ble opprinnelig vedtatt ved et ekstraordinært årsmøte 26.05.92. De ble oppdatert og modernisert på årsmøtet 22.05.2010.

§ 1 Navn og formål

Skadeforebyggende forum er en medlemsorganisasjon, et uavhengig nasjonalt kontakt- og samarbeidsorgan.

Formålet er å styrke og utvikle det skadeforebyggende arbeidet, redusere risiko for skader og ulykker som kan føre til personskader og dødsfall, og begrense konsekvensene av alvorlige ulykker.

Skadeforebyggende forums engelske betegnelse er Norwegian Safety Forum

§ 2 Virksomhet

Skadeforebyggende forum skal stimulere til økt tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid mellom det frivillige, det offentlige og næringslivet, gjennom å:

  • Etablere møteplasser for skadeforebyggende aktører
  • Formidle kunnskap om skader og ulykker
  • Følge skadeutviklingen og fungere som pådriver for opplysning og forbedring
  • Motivere til innsats, foreslå å initiere prosjekter og samarbeidstiltak, forskning og utvikling
  • Delta i nordiske og internasjonale skadeforebyggende organisasjoner, og medvirke til økt internasjonal kontakt- og erfaringsutveksling

§ 3 Organisering

Skadeforebyggende forum er en ideell organisasjon organisert med tre hovedorgan: årsmøte, styre og administrasjon.

§ 4 Medlemmer

Myndigheter, organisasjoner og private virksomheter som driver skadeforebyggende arbeid kan være medlemmer av Skadeforebyggende forum. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.

Sekretariatet treffer i samråd med styret avgjørelse om medlemskap. Inn- og utmelding skal skje skriftlig.

§ 5 Årsmøte

Årsmøtet avholdes innen utgangen av april hvert år.

Styret innkaller til årsmøte med minst 2 måneds varsel. Forslag til vedtektsendringer, forslag til valgkomiteen og andre saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret / valgkomitéen i hende 6 uker før årsmøtet.

Endelig innkalling med saksdokumenter skal sendes ut / gjøres tilgjengelig seinest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet skal:

a. Godkjenne årsberetning og årsregnskap
b. Godkjenne mål og tiltaksplaner samt budsjett.
c. Velge styreleder, styre- og varamedlemmer for en periode på 2 år.
d. Velge valgkomité på 3 medlemmer
e. Velge revisor for et år
f. Behandle innkomne forslag

§ 6 Valgkomité

Valgkomiteen består av leder og to medlemmer. Senest 4 uker før årsmøtet skal valgkomitéen avgi skriftlige forslag til styret. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende senest 6 uker før årsmøtet.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 2 ukers varsel når styret, eller minst 1/3 av medlemmene, ønsker det. Bare saker som står oppført i innkallelsen kan tas opp til behandling i ekstraordinært årsmøte.

§ 8 Styret

Styret består av leder, nestleder og 4 øvrige medlemmer, samt tre varamedlemmer. Disse skal samlet representere ulike sektorer og fagmiljøer innenfor det skadeforebyggende feltet. Funksjonsperioden for samtlige styre- og varamedlemmer er 2 år, halvparten av styret er på valg hvert år. Styret velger selv sin nestleder.

Dersom et medlem i løpet av funksjonsperioden trer ut av den stilling/organisasjon som ga grunnlag for styrevervet, kan vedkommende organisasjon oppnevne en ny representant for resten av funksjonsperioden.

Styret holder jevnlige møter, minst 4 ganger pr. år. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer, hvorav leder og/eller nestleder, er til stede. Beslutninger skjer ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Styret skal

  • lede og utvikle Skadeforebyggende forums virksomhet
  • fremlegge virksomhetsberetning og regnskap samt mål og tiltaksplan med budsjettforslag for årsmøtet
  • ansette sekretariatets leder og utforme stillingsinstruks
  • styret kan velge å opprette råd og utvalg og delegere saker til arbeidsutvalget

§ 9 Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av styrets leder, nestleder og sekretariatsleder. Arbeidsutvalget møtes ved behov.

§ 10 Administrasjonen

Administrasjonen er styrets utøvende organ og ledes av daglig leder. Daglig leder har ansvar for å ansette og avtale vilkår for øvrige medarbeidere.

§ 11 Økonomi

Skadeforebyggende forums økonomi bygger på samarbeidsavtaler, bevilgninger og støtte fra private og offentlige aktører samt medlemskontingent.

§12 Regnskapsføring og revisjon

Regnskapet skal føres i henhold til gjeldende regelverk. Det skal kontrolleres av autorisert revisor.

§ 13 Etiske retningslinjer

Skadeforebyggende forum skal i all sin virksomhet innad og utad følge høye etiske krav til uavhengighet, følge grunnleggende demokratiske verdier og fremme respekt for det enkelte menneskes liv og helse, verdighet og integritet.

§ 14 Oppløsning av Skadeforebyggende forum

Forslag om avvikling av Skadeforebyggende forum kan bare behandles av årsmøtet etter innstilling fra styret.

For vedtak om oppløsning kreves 4/5 flertall. Avstemningen skjer skriftlig.

I tilfelle oppløsning tilfaller foreningens midler, etter årsmøtets bestemmelse, en annen ideell organisasjon som arbeider for trygghet i samfunnet. Årsmøtet avgjør med alminnelig flertall hvilken organisasjon foreningens midler skal tilfalle. Skadeforebyggende forums arkiv skal tilbys Riksarkivet.