Tre studenter sitter sammen ved et bord. De smiler alle sammen. To av de har en laptop oppe, mens den tredje skriver for hånd. Det er en jente med ryggen til fotografen, og en jente og en gutt med ansiktet mot fotografen.

Disse oppgavene fikk Skafors masterstipend i 2023

I år ble masterstipendene gitt til studenter som på hver sin måte kan bidra med ny kunnskap innenfor forebyggende arbeid. Den ene om skadeforebygging i norsk idrett, og om hvordan fysiske møteplasser kan bidra til å endre folks atferd. Den andre om eldre, medisinbruk og sykehusinnleggelser, altså hvordan man kan få ned tallet på legemiddelrelaterte reinnleggelser blant eldre i sykehus.

Hvert år deler Skadeforebyggende forum ut to masterstipend à 10 000 kroner til studenter som skriver oppgaver som belyser temaer knyttet til skader, ulykker, årsakssammenhenger og forebyggingsmuligheter.

-Det er alltid spennende å lese gjennom søknadene vi får inn. Det er stor variasjon, og mange dyktige, kreative masterstudenter rundt omkring i Norge, forteller Eva Vaagland, som er daglig leder i Skadeforebyggende forum.

Søknadene behandles av styrets masterutvalg, og stipendmottakerne velges på bakgrunn av en rekke kriterier.

Skadefri klubbkveld

Maya Sterlin Øverland tar en master i idrettsfysioterapi ved Norges Idrettshøgskole, og er en av årets to stipendmottakere.

Hennes masteroppgave handler om skadeforebygging i norsk idrett, og har foreløpig tittelen «Skadefri-klubbkveld! Kunnskap om og bruk av skadeforebyggende trening før, rett etter og tre måneder etter deltakelse på klubbkveld».

I oppgaven skal hun prøve å besvare to problemstillinger:

  1. Er det en endring i deltakeres kunnskap om skadeforebyggende tiltak fra før til rett etter klubbkveld i regi av Skadefri?
  2. Er det en endring i deltakeres bruk av skadeforebyggende trening fra før, til rett etter og tre måneder etter deltakelse på klubbkveld i regi av Skadefri?

I sin søknad til Skafor utdyper hun litt mer om hva Skadefri er, og hva en klubbkveld innebærer:

«Skadefri er et landsdekkende prosjekt som har som formål å forebygge skader og helseproblemer i norsk idrett ved å gjøre evidensbasert kunnskap om idrettsskader og skadeforebyggende tiltak lett tilgjengelig, og sette kunnskap ut i praksis.

Klubbkvelden er et skadeforebyggende tiltak i regi av Skadefri, der hensikten er å bedre bruken av skadeforebyggende trening, som et steg på veien mot det langsiktige målet om å forebygge skader i norsk idrett. Klubbkvelden består av teoretisk undervisning, samt en praktisk øving på øvelser og skadeforebyggende program.

Denne masteroppgaven har derfor økt søkelys på deltakernes kunnskap om skadeforebyggende trening før og etter klubbkveld, for å undersøke om deltakelse på klubbkvelden i sin helhet bidrar til økt kunnskap og dermed større gjennomføring av skadeforebygging i idretten».

Stipendutvalget var enige om at det vil være svært nyttig å vite om slike klubbkvelder bidrar til å endre folks atferd. Lykkes man med en endring innenfor skadeforebygging i idretten, kan det tenkes å ha en overføringsverdi til arenaer der man driver annen type skadeforebygging.

Eldre, medisinbruk og sykehusinnleggelser

Kristine S. Ramstad er den andre stipendmottakeren i 2023. Hennes masteroppgave har tittelen «Legemiddelrelaterte reinnleggelser av eldre i sykehus».

Kristine er masterstudent ved UiT – Norges Arktiske Universitet og tar en mastergrad i farmasi.

I sin søknad forteller hun mer om masteroppgaven:

Legemidler er en stor del av hverdagen til mange eldre, og uheldigvis kan suboptimal legemiddelbruk og -behandling resultere i skader på enkeltindividet, samt økte helsekostnader for samfunnet. Min masteroppgave vil, ved å vurdere årsakssammenhengen mellom legemiddelbehandling og reinnleggelser i sykehus, bidra til å validere et verktøy som kan benyttes for å utvikle strategier, slik at pasientskadene kan forebygges. Jeg ønsker også å underbygge nytteverdien av farmasøyters rolle i kliniske sammenhenger. Farmasøyter bør i større grad bidra med sin legemiddelkunnskap og kompetanse på en systematisk måte, slik at helsekostnader kan reduseres.

Skafor snakker ofte om medisinbruk hos eldre som en medvirkende årsak til skader, og det er et tema vi til stadig har oppe i ulike sammenhenger, som f.eks. webinarer, seminarer og møter i eldrerådet vårt. Kommuner over hele landet mottar også Skafors informasjonskort om skadeforebygging blant eldre, der ett av dem omhandler medisinbruk.

Denne oppgaven er tett knyttet til ett av Skafors kjernearbeidsområder: Seniorsikkerhet, og dermed også veldig relevant for store deler av jobben vi gjør. Det er viktig å kunne få verktøy til å lage strategier for å optimalisere legemiddelbehandlingen av eldre med komorbiditet og polyfarmasi. Dette kan føre til reduksjon i både pasientskader og helsekostnader. Stipendutvalget er også enige i at det er nyttig å løfte inn farmasøytenes rolle i dette arbeidet.

 


På nettsiden www.skadefri.no kan du lese mer om hva Skadefri er.

Les mer om hva vi i Skafor jobber med innenfor Seniorsikkerhet.