Man ser et EU-flagg på en blå himmel. Flagget er kongeblått med gule stjerner i en sirkel.

Europeisk skaderapport viser at fall er farligst

Nylig ble det publisert en rapport med bakgrunn i skadedata fra hele Europa, Norge inkludert. Den viser bl.a. at mer enn 44 % av alle skadde som legges inn på sykehus har skadet seg ved fall.

Rapporten viser i tillegg at en tredjedel av alle fall førte til ett eller flere brudd.

Dataene forteller at omkring halvparten av alle skader skjer hjemme, på skolen eller mens man driver med fritidsaktiviteter. Hjemmeulykker er årsaken til flest ulykker i alle aldre, med unntak av aldersgruppen 10-19 år, hvor idrettsskader er det som rapporteres oftest.

1 av 4 som var innom et akuttmottak/skadelegevakt var mellom 0 og 14 år, mens nesten halvparten av alle som var innom var mellom 25 og 64 år.

Vevskade/blåmerker og brudd var de skadetypene som oftest ble rapportert, hhv. 27 % og 24 %. Åpne sår ble rapportert ved 18 % av tilfellene. Hjernerystelse og forgiftninger oppsto sjeldnere, men hadde høyere alvorlighetsgrad når de først ble rapportert om.

European Injury Data Base

European Injury Data Base (EU-IDB) er den største kunnskapsbasen når det gjelder skader i Europa. Formålet med EU-IDB er å få gode nok tall til at man kan opprette målrettede europeiske skadeforebyggingstiltak der behovet er størst.

Databasen finansieres av organisasjonen Eurosafe, der Skafor er medlem. De deltagende institusjonene i ulike land dekker sine egne kostnader.

Ved å samle og analysere data fra en rekke europeiske land, kan EU-IDB hjelpe til med å identifisere mønstre og trender knyttet til skader. Dette kan være nyttig for myndigheter, helsevesenet og andre interessenter for å kunne iverksette tiltak som kan redusere risikoen for skader og øke sikkerheten.

EU-IDB spiller en viktig rolle i å styrke kunnskapen om skader og ulykker i Europa, og det bidrar til å utvikle strategier for å forebygge dem. Databasen inneholder informasjon om ulike aspekter ved skader, inkludert skadetype, alder, kjønn, hendelsessted og tidspunkt, og alvorlighetsgraden av skadene. Den dekker ulykker i alle livsfaser, med et særlig fokus på hjemmeulykker og fritidsulykker.

De fleste medlemslandene i EU og EØS bidrar med tall til databasen. Selve databasen ligger i Italia hos Istituto Superiore di Sanità.

Trenger vi databasen?

Ifølge WHO Europa er skader og ulykker en trussel for både økonomisk og sosial utvikling. Ulykker og vold står for 9 % av alle dødsfall i Europa. Det betyr at 800 000 mennesker mister livet på grunn av ulykker hvert år. For å hjelpe land med å adressere denne utfordringen, utga WHO Europa resolusjonen EUR/RC55/R9, som setter forebygging av ulykker og vold høyt på agendaen for folkehelsearbeidet.

Datakilder

EU-IDB er basert på hvert enkelt lands skadedatainnsamling. I noen land blir data jevnlig samlet inn fra alle sykehus og legevakter, men det vanligste er at det bare er noen utvalgte helseforetak som gir data.

Sykehus som leverer inn tall inkluderer både store og middels store sykehus, i urbane og rurale strøk, og de som er for alle og de som er spesialisert, f.eks. for barn eller eldre. Spesialiserte avdelinger på sykehusene som er med i EU-IDB, slik som barneavdeling, tannavdeling, øyeavdeling og brannskadeavdeling, må også føre statistikk for å sikre at alle pasienter med skader blir inkludert.

Landene er forventet å bare rapportere på tilfeller med akutte fysiske skader som kommer til akuttmottak på de sykehusene som rapporterer inn, ikke på de som f.eks. kommer på oppfølgingstime.

Det totale antallet sykehus i studien er vurdert til å være stor nok og representativ for å ta ut insidensrater på europeisk nivå, selv for ganske spesifikke skader. Omtrent 300 000 tilfeller blir årlig samlet inn fra omtrent 100 sykehus i de landene som er med i datadelingen.

Eurosafe ser store utviklingsmuligheter og håper at EU-IDB vil kunne bli lettere tilgjengelig og mer brukervennlig i årene som kommer.

Rapport: European Injury Data Base (EU-IDB): data analysis 2020 (pdf)