Mannlig student drar seg i håret mens han ser ned på en dataskjerm.

Søk på vårt masterstipend og motta 10 000 kroner

Skafor deler ut to stipend à 10 000 kroner til studenter som skriver masteroppgaver om skader, ulykker, årsakssammenheng og forebyggingsmuligheter. Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke, uavhengig av hvilket studiested de tilhører.

660 000 mennesker oppsøker lege pga. skader hvert år, 45 000 får varige mén og 2000 personer dør. Dette belaster den enkelte, de nærmeste og samfunnet i sin helhet.

Det er de hverdagslige ulykkene som rammer flest. De fleste ulykker med personskader skjer i hjemmet eller i nærmiljøet. Det er disse ulykkene vi er spesielt opptatt av å forebygge.

Med stipendordningen vil vi stimulere masterstudenter til å skrive oppgaver som belyser temaer knyttet til skader, ulykker, årsakssammenhenger og forebyggingsmuligheter.

Hvem kan søke?

Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke, uavhengig av hvilket studiested de tilhører.

Det kan være studier i folkehelse, arkitektur, ergoterapi, arealplanlegging, HMS, sykepleie, sosiologi, helse, jus eller noe helt annet der skader, ulykker, årsakssammenhenger og forebyggingsmuligheter er tema / deltema og har relevans for oppgaven.

Problemstilling utformes i samarbeid med veileder ved undervisningsstedet. Skafor vil kunne bidra med innspill og kontakter. Stipendet tildeles av styret i Skafor.

Eksempler på tema

Holdningsskapende arbeid er en viktig del av det skadeforebyggende arbeidet. Men langt fra alle slike kampanjer gir ønsket resultat. Hva kreves for at informasjonskampanjer skal fungere etter hensikt? Hva kan man lære av kampanjer som er gjennomført? Hva finnes av gode eksempler?

Fallskader er den vanligste typen av ulykkesskader i alle aldre. Alvorlige fallskader kan bety en drastisk forandring av livet for de som rammes, og det er kostnads- og ressurskrevende for samfunnet.

Det gjøres mye godt fallforebyggende arbeid, men vi trenger mer kunnskap om hvordan skadene skjer og hvilke lokale tiltak som gir best resultat.

Liste som viser forslag til ulike problemstillinger (PDF).

Dette er noen aktuelle temaområder, men vi vil vurdere alle oppgaver som belyser årsakssammenhenger og / eller forebygging av skader og ulykker.

Metode og utforming

Skafor setter ingen krav til metode eller utforming av oppgaven. Den kan være en dybdestudie eller breddestudie, bruke kvalitativ eller kvantitativ metode, se på årsakssammenhenger eller en type atferd, det er opp til den enkelte student og hans/hennes veileder.

Søknad, på maks to sider, sendes til post@skafor.org innen 1. mai 2023.

Søknaden skal inneholde:

 • Informasjon om søker, navn på studiested, studieretning, masterprogram og veileder
 • Tittel, tema og godkjent problemstilling for oppgaven
 • Bakgrunn for valg av tema og problemstilling
 • Kortfattet beskrivelse av teori- og metodevalg
 • Personlig og faglig mål med oppgaven

Krav knyttet til tildeling:

 • Oppgaven skal ferdigstilles innen 18 måneder
 • Det skal komme frem at oppgaven har mottatt støtte fra Skadeforebyggende forum
 • En oppsummering av oppgaven leveres til publisering på nettstedet
  www.skafor.org.
 • Oppgaven i sin helhet skal oversendes Skafor. Det kan bli aktuelt å presentere oppgaven på et av våre møter eller seminarer.

For spørsmål kan daglig leder i Skafor, Eva Vaagland, kontaktes på e-post:
eva.vaagland@skafor.org.

Søknadene vil bli behandlet av styrets masterstipendutvalg.

Eksempler på tidligere masteroppgaver som har mottatt stipend:

 • Kartlegging av skadeprevalens blant kvinnelige fotballspillere i den videregående skole
 • Grønt og blått nærmiljø og betydningen for risiko for utendørsskader blant voksne over 18 år i Agder
 • Prediktorer for alvorlige sykkelskader
 • Hva hemmer og fremmer implementering av nasjonal førstehjelpsdugnad “Sammen redder vi liv” i et organisjonsteoretisk perspektiv?
 • Hva er «best practice» for å drive et innovasjonsprosjekt innen viltdeteksjon og varsling?
 • Hvordan erfarer og beskriver eldre hjemmeboende fall som førte til hoftebrudd?
 • Fotgjenger- og sykkelulykker involvert eldre personer
 • Drukningsulykker – en kvalitativ studie av erfaringer og opplevelser hos voksne overlevende i ikke-fatale drukningsulykker i Norge i tidsperioden 2016-2019
 • Samordning av beredskap er fremdeles problematisk
 • Hva er de viktigste forutsetningene for dimensjonering av brannvesenets tunnelberedskap?
 • FJELLVETTREGULERING – ingen skam å snu? En studie av hvordan risiko ved fjellturisme kan reguleres, med vekt pårettslige verktøy
 • An Investigation of Arctic Safety Events