Metode

Metoden har åtte trinn som setter kommunens forebyggende tiltak inn i en samlet helhet. Det praktiske arbeidet involverer store deler av kommunen, brede lag av befolkningen, motiverer til samarbeid på tvers, og bidrar til et systematisk og langsiktig forebyggende arbeid. 

Trygge lokalsamfunn tar som metode utgangspunkt i at det ulykkes- og skadeforebyggende arbeidet skal være mest mulig integrert i kommunens ordinære tjenester og tiltak. Metoden bygger på eksisterende strukturer og praksis. Den er tilpasset folkehelseloven og plan- og bygningsloven og støtter seg på kommuneloven og nasjonale føringer innenfor folkehelse og sikkerhet.

Metoden omfatter i alt åtte trinn: etablering, kartlegging, prioritering, forankring, organisering, medvirkning, iverksetting og rapportering.

Her kan du lese om hvordan den fiktive Trygg kommune har brukt de 8 trinnene, og få tips om hvordan arbeidet kan legges opp. Trygge Lokalsamfunn 8-trinns metode (pdf 178KB)

Oppstartsfase

Mye av grunnlaget for det videre arbeidet blir lagt i de tre første trinnene i modellen. Kommuner er forskjellige, og modellen tar høyde for det. Den bygger på lokale utfordringer – og lokale løsninger. Metodebeskrivelsen er ment som en veiledning for arbeidet.

Arbeid over tid

For å sikre systematikk, bærekraft og utvikling i arbeidet etter den innledende fasen er det videre arbeidet lagt opp som et kvalitetshjul i fem trinn.

Mange temaer kommunen er involvert i har en naturlig kobling til målsettingene i Trygge lokalsamfunn, f.eks. universell utforming og ulike tilsynsordninger. Helhetstenking er et viktig stikkord. Forebyggende arbeid kan gjøres på mange måter. I det lokale arbeidet er det aktuelt med både holdningsskapende, atferdsendrende og strukturelle tiltak. Studier viser at kombinerte tiltak gir de beste resultatene.

Måling kan være utfordrende. Enkelte tiltak har umiddelbar effekt, f.eks. krav om sykkelhjelm på vei til og fra skolen, mens andre tiltak gir effekt på lang sikt, f.eks. holdningsskapende arbeid. Ved å innhente erfaringer fra andre kommuner, fagmiljøer og institusjoner, helsevesen, politi og brannvesen kan man få en pekepinn på hvilken effekt ulike tiltak har. Man kan også ha lokale telleaksjoner og direkte kontakt med lokal legevakt.

I den årlige vurderingen av arbeidet skal det inngå at man ser på tiltak og effekt, samt bruken av ressurser. Det skal bidra til læring, utvikling og forbedring internt i kommunene og hos samarbeidspartnere. Vurderingen trenger ikke å gjøres mer omfattende enn nødvendig.

Last ned og les heftet med metodebeskrivelse og mer informasjon: Trygge Lokalsamfunn (pdf).